Oferta d’ocupació: Treballador/a Social

Léelo en castellano

DEFINICIÓ DEL LLOC

Treballador/a Social del CDIAP I SAT (Servei d’Atenció Terapèutica)

PERFIL BÀSIC

 • Titulació en Treball social
 • Experiència laboral en  atenció a infància  i famílies i coneixements de la xarxa pública de Barcelona
 • Coneixements de la metodologia de treball d’atenció centrada en la persona (ACP i ACF)
 • Habilitats requerides: responsabilitat, treball en equip, capacitat organitzativa
 • Idiomes: català i castellà
 • Es valorarà carnet de conduir B1.

S’ OFEREIX

 • Contracte: 20 hores setmanals
 • Duració: contracte vinculat a una baixa indefinida
 • Reunió d’equip.
 • Salari segons conveni.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

Funcions en relació a l’infant i la seva familia

 • Participar en l’entrevista d’acollida, si s’escau, per a recollir les dades socials i familiars, canalitzant la demanda i la problemàtica global a nivell familiar.
 • Realitzar i/o participar en l’anamnesi per recollir les dades de la història de l’infant en l’àmbit social i familiar.
 • Realitzar l’exploració social i el diagnòstic social, en els casos que ho requereixin.
 • Participar i/o Intervenir en el procés de diagnòstic interdisciplinar.
 • Establir, si escau, la hipòtesi diagnòstica en l’àmbit de la seva competencia per aportar-la a l’equip interdisciplinari.
 • Participar en l’entrevista de devolució del diagnòstic interdisciplinar en els casos on hi hagut intervenció en l’àmbit social.
 • Informar i orientar sobre els mitjans legals i recursos socials existents, tot facilitant el coneixement de drets, serveis i prestacions al seu abast i les seves condicions d’accés.
 • Acompanyar i donar suport a les famílies, tenint present la realitat biopsicosocial de l’infant i facilitant l’adaptació a la nova situació del trastorn de desenvolupament, en col·laboració amb la resta de disciplines.
 • Donar suport a les famílies per aprendre a reconèixer i contenir els estressors psicosocials (situacions externes a la família que posen en risc l’atenció i la cura de l’infant).
 • Elaborar el pla de treball, en l’àmbit de la seva competència, i consensuar-lo amb la família.
 • Realitzar el tractament social a un nivell d’intervenció medi-família-infant, mitjançant un
 • seguiment i suport en aquelles situacions que siguin necessàries.
 • Realitzar el seguiment a les famílies en situació de risc social i vetllar pel compliment dels compromisos i acords establerts.
 • Orientar i donar suport a la criança, individualment o conjuntament amb un altre professional de l’equip, entesa com el suport i el acompanyament a la família en la cura que cal tenir per al desenvolupament integral de l’infant.
 • Potenciar i motivar la relació de la família amb el servei d’atenció precoç, per aconseguir que tant els criteris com els objectius siguin compartits.
 • Treballar el vincle de la família al servei, quan l’assistència s’ha vist interrompuda.
 • Elaborar els informes de l’infant en relació a l’àmbit de la seva competència.
 • Coordinar-se amb els diferents professionals i serveis de la zona referents de la família.
 • Participar en la creació, gestió i dinamització de grups de pares, individualment o conjuntament amb un altre professional de l’equip.
 • Participar en el procés de finalització de la relació terapèutica dels casos que no requereixen derivació, acompanyant l’infant i la família, així com gestionar la desvinculació de la família amb el servei.
 • Participar en el procés de derivació, si es considera necessari, de l’infant i la família, amb la finalitat de transferir la responsabilitat del tractament a un altre servei o dispositiu d’atenció a la primera infància, així com gestionar la desvinculació de la família amb el servei.

Funcions en relació a l’equip interdisciplinari

 • Participar en les reunions periòdiques d’equip interdisciplinari.
 • Elaborar, amb la resta de l’equip, criteris de funcionament de l’equip interdisciplinari i d’atenció a l’infant (priorització, derivació, tipologia d’atenció,…).
 • Aportar la dimensió social i cultural a l’equip interdisciplinari.
 • Conscienciar l’equip de la necessitat d’adaptar la seva intervenció en funció de les característiques de cada família.
 • Participar en la valoració interdisciplinar dels casos.
 • Participar coordinadament en l’elaboració del diagnòstic, del pla d’atenció terapèutica i del seguiment de casos, així com establir el professional de referència si és necessari.
 • Assessorar i aportar a l’equip la informació sobre recursos, serveis i prestacions.
 • Participar en les sessions clíniques.
 • Assistir i participar en els espais de supervisió.
 • Participar en la planificació de la baixa i/o derivació de l’infant a un altre servei.

Funcions en relació al centre

 • Participar en la planificació d’objectius generals del servei d’atenció precoç.
 • Participar en ‘’elaboració de la memòria d’activitat anual, i facilitar les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.
 • Participar en la revisió i seguiment del reglament de règim intern i complir les seves normes i les de funcionament del centre.
 • Col·laborar i participar en l’elaboració, aplicació i revisió dels protocols del servei i dels protocols de coordinació amb els recursos externs de diferents àmbits.
 • Realitzar i/o participar en la posada en marxa de nous projectes.
 • Col·laborar en el pla d’incorporació de nous professionals a l’equip.
 • Vetllar per la protecció de dades i confidencialitat.
 • Participar conjuntament en els plans de millora del centre.
 • Vetllar per la qualitat assistencial.
 • Contribuir a la bona convivència en el centre.
 • Assistir a les reunions institucionals, si escau.

Funcions en relació amb altres professionals, comunitat i/o entorn

 • Treballar en xarxa amb altres professionals del territori relacionats amb la primera infància per establir, en l’àmbit de la seva competència, mecanismes de prevenció i intervenció comunitària.
 • Realitzar i/o participar en estudis i projectes de sensibilització, detecció i prevenció a la comunitat.
 • Coordinar-se amb els diferents serveis públics i/o privat dels àmbits educatiu, sanitari i social, ja siguin generals o específics, conèixer els recursos i institucions del territori relacionats amb la primera infància.
 • Conèixer les característiques sociològiques de la població atesa.

Funcions en relació a la formació, recerca i docència

 • Col·laborar, en l’àmbit de la seva competència, en la formació continuada dels professionals de diferents serveis, alumnes de pràctiques …
 • Impartir i/o participar en activitats formatives, jornades, cursos, seminaris, sessions bibliogràfiques, i en comissions de caràcter tècnic.
 • Transmetre a la resta de l’equip els continguts i els coneixements adquirits en la formació continuada.
 • Fer propostes de formació sobre les necessitats detectades per l’equip interdisciplinari o servei.
 • Elaborar i participar en projectes d’investigació, docència i recerca en l’àmbit de l’atenció precoç interns i externs al centre.
 • Analitzar, interpretar i sistematitzar casos individuals per detectar necessitats i realitzar les accions i/o actuacions corresponents.
 • Col·laborar en estudis per mesurar el grau de satisfacció dels professionals, usuaris, …
 • Participar en grups de professionals del treball social en l’àmbit de l’atenció precoç.

Interessats/interessades, enviar CV amb carta de motivació indicant la Ref. TREBALLADOR/A SOCIAL 2020, a direcciotecnica@aspanias.org.
Data límit de recepció de currículums: 28 de febrer.

Close Menu