MISSIÓ

La nostra missió és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns de desenvolupament i dels seus familiars a Catalunya, així com facilitar una atenció integral personalitzada, afavorint la seva inclusió i participació social.

VISIÓ

La nostra visió és ser una entitat de referència en el nostre àmbit de treball, centrada en la persona, donant suport a la família, cohesionada i coherent amb la nostra missió. Amb responsabilitat social, de qualitat, inclusiva, participativa, oberta als canvis i oferint serveis segons necessitats.

VALORS

Els sis valors que caracteritzen i marquen l’estil de la nostra entitat són els següents:

TRANSPARÈNCIA
Sent evidents i honestos, comunicant clarament el que som, el que desitgem i el que volem fer.

QUALITAT
Fent un compromís permanent dirigit a l’increment constant de la millora contínua i la innovació en tot el que fem.

IMPLICACIÓ
Dintre de les possibilitats de cadascú, realitzar nombre més gran d’accions per portar a terme la missió de l’entitat.

RESPECTE
Tolerant amb la diversitat i la diferència.

CREATIVITAT
Aportant idees, solucions innovadores i en la posada en marxa de serveis específics per les persones amb DID.

OPTIMISME
Generant un entorn de dinamisme, adoptant accions positives, confiant en les nostres capacitats i potenciant el benestar emocional en les persones que formem part de l’entitat.

Com treballem?

Política d'igualtat d'oportunitats

ASPANIAS declara el seu compromís en l’establiment i el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raons de sexe, així com impulsar i fomentar mesures per aconseguir la igualtat real dins de la nostra entitat, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició del principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007 de 33 de març per la igualtat efectiva de dones i homes.
En tots i cadascun dels àmbits en el que es desenvolupa l’activitat de la nostra entitat, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, atenent de manera especial la discriminació indirecta. Respecte a la comunicació, tant interna com externa, s’informarà de totes les decisions que s’adoptin al respecte i es projectarà una imatge de l’entitat acord amb aquest principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Estatuts

Si vols conèixer amb detall la nostra finalitat, pots consultar els nostres Estatuts d’Aspanias aquí.

Codi ètic

Ens adherim al Codi Ètic de FEAPS, podeu llegir-lo aquí .

Política d'atenció i qualitat

La nostra política de qualitat està enfocada bàsicament a implantar un sistema de gestió de la qualitat orientada a l’atenció als nostres usuaris i usuàries i famílies i a la millora continua.
L’associació Aspanias oferim una atenció integral de qualitat i personalitzada als seus usuaris vetllant per l’òptim desenvolupament tant de l’infant com de l’adult i la qualitat de vida de les seves famílies.
Ens comprometem a gestionar els processos de qualitat per a millorar-los de manera continuada.
El nostre focus d’atenció és sempre l’infant i l’adult i el seu entorn familiar, sent aquesta la nostra raó de ser.
Per això establim i donem confiança. Només podem assolir els nostres objectius si l’entorn confia plenament en la nostra capacitat i voluntat. La nostra relació amb la família usuària sempre s’ha de basar en la confiança i el respecte a la intimitat i la dignitat, així com la confidencialitat de les seves dades.
Promovem el respecte i l’empatia. El nostre treball s’ha de caracteritzar per la sensibilitat, la implicació i el respecte per la integritat de l’infant i l’adult i els seus familiars.
Com a benefici per a la societat, aspirem a treballar en xarxa amb els dispositius relacionats amb la petita infància perquè el nostre treball aporti major benefici a la societat.
Ens comprometem a realitzar enquestes de satisfacció de caràcter bianual a les famílies usuàries del servei, per tal de recollir i millorar la nostra atenció.
I a més, tenim i adoptem el compromís de vetllar per l’acompliment del Decret 261/2003 i de la seva posterior modificació 45/2014 d’1 d’abril, de les normes generals de funcionament i dels drets legalment reconeguts i en especial als establerts a la llei 12/2007 de l’11 d’octubre de serveis socials i també per l’acompliment de tota normativa tant europea com estatal relacionada amb la privadesa i la protecció de dades.

Close Menu